Het WoON (Woononderzoek Nederland) is een periodiek terugkerend onderzoek onder huishoudens in Nederland. Het gegevensbestand van WoON 2021 is in juni 2022 beschikbaar gekomen voor onderzoeksbureaus.

Het WoON is bij uitstek geschikt om de mate van mismatch bij het wonen vast te stellen: passen de woonlasten bij de inkomens, past het woningtype bij het huishoudentype, sluit de kwaliteit van de woonomgeving aan bij de wensen van de huishoudens. Daarnaast is het WoON een belangrijke bron voor het meten van de verhuisgeneigdheid en de woonwensen. Hieronder vindt u een selectie van de onderwerpen die op basis van het WoON onderzocht kunnen worden.

Welke huishoudens in welke woningen

Het WoON biedt inzicht in de woonsituatie van huishoudens: welke huishoudens bewonen welke woningen? Het gaat er dan bijvoorbeeld om in hoeverre gezinnen in een eengezinswoning wonen, wat de aansluiting is tussen inkomen en woonlasten en de mate waarin oudere huishoudens in nultredenwoningen wonen.

Wonen en zorg

De voortgaande vergrijzing maakt het noodzakelijk goed naar de geschiktheid van het woningaanbod voor oudere huishoudens te kijken. De gezondheid van deze oudere huishoudens is natuurlijk eveneens van belang. Ook op dit thema kan nader worden ingezoomd met behulp van de uitkomsten van het WoON.

Leefbaarheid

Een ander belangrijk thema waarin inzicht kan worden geboden op basis van het WoON is de leefbaarheid. Dit thema staat sterk in de belangstelling. Elke groep beoordeelt de woonomgeving anders. Gezinnen stellen andere eisen aan de woonomgeving dan alleenstaanden. Bij het meten van tevredenheid met de woonomgeving is het dan ook belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende groepen.

Woonlasten en betaalbaarheid

Het WoON is het meetinstrument waarmee de relatie tussen inkomen en woonlasten kan worden vastgesteld. Opeenvolgende WBO’s en WoON-onderzoeken hebben laten zien dat de woonlasten steeds zijn toegenomen. En ook hier geldt dat het nodig is om niet alleen het algemene beeld te bekijken, maar een uitsplitsing te maken naar verschillende groepen woonconsumenten. Ook kan de omvang van de sociale voorraad worden gerelateerd aan de omvang van de aandachtsgroep, om zo te bezien in hoeverre de omvang toereikend lijkt te zijn.

Woonwensen en verhuismotieven

Het WoON biedt informatie op tal van beleidsterreinen, van leefbaarheid tot wonen en zorg. Maar toch is de belangrijkste bestaansgrond van het WoON gelegen in de meting van de verhuisgeneigdheid, de woonwensen en de verhuismotieven. Op basis van de woonwensen die in het WoON gemeten worden, kan een inschatting gemaakt worden van de toekomstige ontwikkeling van de woningbehoefte. Daarbij wordt overigens vaak over het hoofd gezien dat woonwensen niet rechtstreeks vertaald kunnen worden in woningbehoefte. Niet alle ontwikkelingen worden immers als verhuiswens geuit. Denk aan het effect van overlijden, echtscheiding en acute gezondheidsproblemen op de woningvraag.

Lees ook Woningbehoefte

Explica en het WoON

Explica heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met het WoON en de voorloper, het WBO, vanaf het WBO 1994 tot en met de laatste versie van het WoON (WoON 2021), zowel voor wat betreft de opbouw en samenstelling van het onderzoeksbestand (dataprocessing) als ook met analyse, rapportage en advisering op basis van de uitkomsten van het WoON. Explica is deskundig in het maken van publicaties over het WoON voor verschillende partijen, zoals Rijk, provincie, gemeente of corporaties.