Woonruimteverdeling

SOCIALE HUURWONINGEN ZIJN EEN SCHAARS GOED. ACHTER HET VERHUREN VAN DE BESCHIKBAAR KOMENDE HUURWONINGEN LIGT VEELAL EEN STELSEL VAN REGELS EN PRESTATIEAFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE EN CORPORATIE(S) TEN GRONDSLAG. VAAK MAKEN AFSPRAKEN OVER PERIODIEKE EVALUATIE OF MONITORING VAN DE RESULTATEN ONDERDEEL UIT VAN DE AFSPRAKEN.

Veel corporaties maken voor de match tussen vraag en aanbod gebruik van een geautomatiseerd verdelingssysteem. Dit leidt tot een database met gegevens over de woningzoekenden, over de aangeboden woningen, over de reacties op het aanbod en over de verhuringen. Deze database bevat een schat aan potentiële marktinformatie voor de corporatie. Welke woonvoorkeuren hebben nu de verschillende woningzoekenden? En hoe kunnen corporaties deze voorkeuren zo goed mogelijk accommoderen? Allemaal vragen, en zo zijn er nog meer, die om een antwoord vragen.

Aan de hand van gegevens uit een woningverdelingssysteem, gecombineerd met het eigen primaire systeem, is het mogelijk meer inzicht te krijgen in de bewegingen van woningzoekenden. De slaagkans en wachttijden van verschillende groepen woningzoekenden kunnen in beeld worden gebracht. Maar ook de verhuiswensen van de eigen huurders. Ook is het mogelijk om de woningzoekenden zelf om hun mening over de verdeelmethodiek te vragen. De databronnen bieden een schat aan informatie die door Explica geanalyseerd kan worden.